Pomoc pre rodičov

V tejto časti stránky by sme chceli rodičom poskytnúť návod, ako vybaviť viacero právnych úkonov a náležitosti súvisiacich so štúdiom žiaka v základnej škole. Obsah tejto sekcie bude postupne pribúdať a budeme ho rozširovať.

Zápis do prvého ročníka ZŠ

Zápis prvákov je v posledných rokoch posunutý a začína až od 1. apríla. Tento dátum je stanovený zákonom. Rodičia majú povinnosť zapísať do prvého ročníka školy každé dieťa, ktoré ku 31.augustu v danom roku dovrší 6 rokov. Zápis sa uskutočňuje zvyčajne v čase od 7:30 - 15:30. Rodičia majú možnosť slobodného výberu školy, pre svoje dieťa. Naopak, škola musí zapísať každé dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v školskom obvode školy, ak o to rodič prejaví záujem. Školské obvody určuje zriadovateľ školy formou VZN. Nájdete ich na našom webe v časti dokumenty. Na zápis je potrebné doniesť fotokópiu rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Dieťa na zápis nemusí prísť osobne. Pre deti organizujeme neskôr slávnostný zápis, kde sa venujeme iba im, bez zbytočných papierovačiek. Už niekoľko rokov je záujem o zápis zo strany rodičov pomerne veľký. Odporúčame najmä rodičom mimo školského obvodu prísť na zápis prvý, najneskôr druhý deň zápisu. Na našej web stránke bude možné odoslať informácie potrebné k zápisu aj prostredníctvom online formulára, čím sa vyhnete čakaniu v rade a zbytočnému časovému zdržaniu. Formulár uverejňujeme pár dní pred zápisom. Počas zápisu už iba skontrolujete doručené údaje, podpíšete a zoberiete si rozhodnutie o prijatí dieťaťa do prvého ročníka. Vo formulári máte dokonca možnosť rezervovať si termín, kedy si pre rozhodnutie prídete.

Vybavuje: zástupca riaditeľa.
Miestnosť: zástupcovňa
TIP: Máme doma prváka - internetová stránka

Prestup do ZŠ z inej ZŠ

Rodič má právo vybrať si pre dieťa ľubovoľnú školu. Na druhej strane škola môže z viacerých dôvodov žiaka na štúdium neprijať. Ide najmä o kapacitné a priestorové dôvody. Z tohto dôvodu existujú školské obvody. O ich rozdelení rozhoduje zriaďovateľ školy, v našom prípade Mesto Michalovce vydaním všeobecného záväzneho nariadenia (VZN). Škola je povinná za všetkých okolností prijať žiaka, ktorý ma trvalé bydlisko v jej školskom obvode. Rodičia pri prestupe žiaka prídu najskôr do novej školy, kde plánujú dieťa preložiť. Škola (ak má voľné kapacity) na základe ich žiadosti vydá rozhodnutie o prijatí. Rozhodnutie vydávame v troch rovnopisoch. Jeden zostáva škole, jeden dostane rodič a jeden je pre pôvodnú školu. S týmto rozhodnutím rodičia navštívia pôvodnú školu a oznámia, že v danej škole žiak končí štúdium. Podľa zákona by dieťa malo z pôvodnej školy dostať všetky učebnice. Učebnice totiž školy dostávajú na počet žiakov. Všetky ostatné administratíven úkony už vykonajú školy medzi sebou. Ide o takzvanú odhlášku a výpis/kópiu katalógového listu žiaka. Termín prestupu z inej školy môže byť ľubovoľný. Týka sa to aj nástupu do piateho ročníka z dedinských škôl, ktoré majú iba ročníky 1. - 4.

Vybavuje: zástupca riaditeľa.
Miestnosť: zástupcovňa

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, zvyčajne o jeden školský rok, môže požiadať rodič na základe posudku od psychológa. Najčastejšie školskú zrelosť posudzuje Centrum pedagogicko psychologického poradenstva. Mnohí rodičia už priamo pri zápise avízujú, že uvažujú o odklade. Rodič vie pomerne dobre posúdiť, že dieťa je ešte príliš hravé, nejaví o učenie veľký záujem. Aj napriek tomu ak dieťa má k 31. augustu 6 rokov, platí povinnosť dieťa do školy zapísať. Až na základe doručenej žiadosti a posudku, škola vystaví rozhodnutie o odklade školskej dochádzky. Rodičov detí, ktoré majú odklad, potom telefonicky kontaktujeme o rok, pár dní pred ďalším zápisom.

Vybavuje: zástupca riaditeľa.
Miestnosť: zástupcovňa

Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí

Žijeme v globalizovanom svete. Je pomerne bežné, že rodičia cestujú za prácou do zahraničia a deti idú s nimi. V takom prípade, musia školu požiadať o povolenie štúdia v zahraničí. Povolenie sa vydáva zvyčajne na dobu jedného školského roka. Do 30 dní od nadobudnutia platnosti Rozhodnutia o povolení štúdia v zahraničí, majú rodičia povinnosť doručiť škole doklad, že dieťa v novej krajine školu skutočne navštevuje. Je to predovšetkým v záujme rodičov, aby sa vyhli problémom so "sociálkou". Na konci každého ročníka odporúčame prísť na komisionálne preskúšanie. Žiakovi sa uzná doklad o štúdium v zahraničí (vysvedčenie, hodnotenie, portfólio) a skúšky vykoná iba z predmetov, ktoré nemá na doklade. Rozsah preskúšania je vždy individuálny, podľa predložených dokladov. Zvyčajne je to slovenský jazyk a literatúra, prípadne vlastiveda alebo dejepis týkajúce sa iba učiva o Slovensku. Rodič môže požiadať aj o preskúšanie po ukončení stupňa štúdia, teda po štvrtom a deviatom ročníku. Takúto skúšku ale veľmi neodporúčame, pretože rozsah učiva môže byť veľmi veľký. Komisionálne skúšky sa zvyčajne konajú koncom augusta. Následne sa žiakovi vydá doklad o vykonaní skúšky a v prípade potreby aj slovenské vysvedčenie. Následne môžu rodičia požiadať o povolenie štúdia v zahraničí na ďalší rok.

Vybavuje: zástupca riaditeľa.
Miestnosť: zástupcovňa

Žiadosť o oslobodenie z predmetu

Žiadosť o oslobodenia z predmetu (najčastejšie telesná a športová výchova) rodič doručí spolu s dokladmi od lekára, ktoré definujú dôvody, prečo má byť žiak oslodobený od telesnej a športovej výchovy. Žiadosť aj doručené lekárske potvrdenia musia byť na predpísaných formulároch. Sú k dispozícii u učiteľov telesnej výchovy. Na základe týchto dokumentov dostane žiak rozhodnutie o oslobodení z predmetu. Žiak sa musí na každej hodine zúčastniť aj keď na nej nebude cvičiť. Na vysvedčení bude mať uvedené absolvoval aj v prípade, že je predmet klasifikovaný.

Vybavuje: učitelia TSV
Miestnosť: kabinet TSV a zástupcovňa

Potvrdenie o štúdiu

Rôzne úrady a organizácie občas potrebujú potvrdenie o štúdiu žiaka v škole.

Tlačivo potvrdzuje: ekonómka školy
Miestnosť: riaditeľňa

Potvrdenie pre cestovný doklad (pernamentku)

Postup rovnaký ako v predošlom prípade.

Tlačivo potvrdzuje: ekonómka školy
Miestnosť: riaditeľňa

Potvrdenia pre žiakov v hmotnej núdzi

Pomerne komplikovaná záležitosť, v ktorej škola zohráva iba funkciu vykonávateľa príkazov. Celý proces riadi Mestský úrad a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pravidlá sa často menia, preto ich nie je možné presne uviesť.

Agendu vybavuje: zástupkyňa riaditeľa školy
Miestnosť: zástupcovňa

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk