"OBEDY ZADARMO" - príklady

1. Žiak je v škole – odoberie stravu – všetko ok, cena za obed 5 centov (I. st.), 13 centov (II. st.) – sťahuje sa z depozitu.

2. Žiak je v škole – neodoberie stravu/nepoužije čip – strava sa považuje za vydanú – rodič hradí plnú sumu 1,25 € (I. st.), 1,33 € (II. st.) – sťahuje sa mu automaticky z depozitu.

3. Žiak je z obedov odhlásený (podľa zákona do 14.00 h. v predchádzajúci deň), – žiak stravu neodoberá – žiadna platba.

4. Žiak nie je z obedov odhlásený – nie je v škole – rodič si môže stravu vyzdvihnúť do obedára – sťahuje sa mu plná suma. Toto je možné iba v prvý deň maródky, potom musí dieťa odhlásiť, už nie je možné obedy brať do obedára. Pri dlhodobej maródke – VYHLÁSIŤ DIEŤA Z OBEDOV !!!

5. Žiak nie je v škole – obed odoberie – vzniká problém pri spárovaní dochádzky a odobratých obedov – sťahuje sa plná suma.

6. Strata čipu – hlási sa v daný deň u vedúcej ŠJ – tá ho „odklikne“ u seba a obed dostane - žiadna platba. Toto je možné urobiť maximálne 2 krát, potom si musí kúpiť čip (4€) a pokračuje v stravovaní ďalej.

7. Dlžníkom bude čip zablokovaný, do času kým dlh neuhradia a potom môžu pokračovať v stravovaní ďalej.

Cena stravného

1. - 4. ročník
1,25 € bez dotácie, dopl. 0,05€/ obed - po uplatnení dotácie
5. - 9. ročník
1,33 € bez dotácie, dopl. 0,13 €/ obed - po uplatnení dotácie
Zamestnanci
2,79 €
kuchynaŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Od septembra 2019 majú žiaci ZŠ nárok na "bezplatnú stravu". S tým ale súvisí aj zmena niketorých predpisov, termínov a povinnosti. Vačšinu z nich nájdete v prihláške na stravovanie pre šk. rok 2019. Nájzásadnejšiu zmenou je zálohová platba, z ktorej bude sťahovaná cena neodobraných obedov. Zálohová platba na stravovanie vo výške 25.-€ sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie ( t.j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august) a bude zúčtovaná po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20€ na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude zostatok vrátený.

Od februára 2016 potrebujete pre zaplatenie stravného cez internet banking číslo účtu v tvare IBAN. To číslo je nasledujúce: SK93 5600 0000 0042 5855 4009.

Ku každej poriadnej škole patrí aj školská jedáleň. V našej jedálni stravuje približne 550 stravníkov. Jedáleň poskytuje samozrejme možnosti stravovania aj učiteľom, dôchodcom (bývalí školskí zamestnanci). Okruh iných stravníkov: zamestnanci školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré nemajú vlastné stravovacie zariadenia. Vedúcou školskej jedálne je p. Katarína Geletičová.

ODHLÁSENIE

V zmysle platnej legistatívy je možné stravníka odhlásiť z obedu deň vopred. V prípade akútneho ochorenia počas noci (alebo akéhokoľvek iného dôvodu, kvôli ktorému nemôže dieťa ísť na obed) si môžu rodičia prísť pre pre obed s obedárom. Odhlásenie je možné u vedúcej školskej jedálne osobne, alebo na telefónnom čísle056 64 225 70.


Od 10. mája 2013 prinášame možnosť ELEKTRONICKÉHO odhlásenia zo stravy. Stačí zaslať email na adresu jedalen@zsphorova.sk, napísať meno stravníka, triedu a v prípade dlhodobejšieho odhlásenia aj obdobie odkedy - dokedy žiak nebude chodiť na obed. Aj elektronické odhlásenie by sa malo uskutočniť 24 hodín vopred. V prípade akútnych stavov, vo výnimočných prípadoch je možné odhlásiť dieťa do 7:00 ráno v daný deň.

Na základe vyhlášky 336/2007 Z.z, vyhlasovanie žiakov zo stravy je možné 24 hodín vopred, v prípade neskoro odhlásenej stravy je možné vybrať stravu v daný deň do svojich donesených nádob.

SKLADBA JEDÁLNEHO LÍSTKA

Jedálny lístok je zostavovaný tak, aby bol vyvážený po kalorickej aj výživovej stránke. V týždni je jedno jedlo múčne sladké a s polievkou mäsovou, jedno múčne slané bez polievky mäsovej, 1 x mleté mäso, a 2 x plná dávka mäsa, buď na kocky, alebo plátok v celku. Dieťa stravovaním v školskej jedálni získava vyváženú stravu či už sa jedná o kalorie, bielkoviny ,tuky,vápnik,železo alebo vitamíny. Školká jedáleň povinne denne prepočitáva kalorickú a biologickú hodnotu stravy, ktorá musí splňať nutričné hodnoty podávané deťom.


UPOZORNENIE

Obedy sa vyplácujú šekom, vždy najneskôr do 5. dňa v nasledujúcom mesiaci. Pri platbách cez internet banking uvádzajte ako doplňujúci údaj meno a triedu žiaka.

Škola je zapojená do projektu zdravá škola, ktorý sa samozrejme najviac dotýka práve školskej jedálne. Obed pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja a niekedy aj z ovocia, alebo dezertu.

Copyrights © 2014 - 2019 & All Rights Reserved by zsphorova.sk