Školský klub detí


ŠKD je miestom pre zaujímavé vyžitie detí, pre regeneráciu síl a relaxáciu po školskom vyučovaní, napomáha rozvoju detskej tvorivosti, posilňovaniu zdravého sebavedomia, je prostredím pre detský úsmev a radosť.

Tématické vzdelávanie v našom ŠKD je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádza čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými.

Program je naplnený formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.

Výchovnú činnosť vykonávame v týchto oblastiach záujmových činností:

  • spoločensko- vedná oblasť,
  • pracovno- technická oblasť,
  • prírodovedno- environmentálna oblasť,
  • esteticko- výchovná oblasť,
  • telovýchovná, zdravotná a športová oblasť,
  • odpočinková oblasť -rekreačná oblasť,
  • príprava na vyučovanie -Vzdelávacia oblasť.

Oživením činnosti ŠKD sú príležitostné akcie, akcie a projekty…


I. Riadenie a organizácia ŠKD:


Školský klub detí riadi riaditeľ školy.
Výchovno - vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú kvalifikované vychovávateľky.
V školskom roku 2015/2016 – prihlásených 235 detí – pravidelná dochádzka.
V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 30 trvalo dochádzajúcich detí.Vychovávateľky v ŠKD

Anna Bojkúnová1. oddelenie
Mgr. Katarína Jakubecová2. oddelenie
Iveta Maximová3. oddelenie
Radomíra Polláková4. oddelenie
Mária Namešová5. oddelenie
Andrea Javiľáková6. oddelenie
Monika Rošková7. oddelenie
Iveta Dorčáková8. oddelenie
Mgr. Anna Berešová9. oddelenie

II. Prevádzka ŠKD


ŠKD je v prevádzke počas školského vyučovania v čase od:
ranná prevádzka ŠKD › 6:30 hod. - 7:45 hod.
po ukončení vyučovania › do 17:00 hod.

ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je nasledovný:
príprava na obed,
odpočinková a rekreačná oblasť,
záujmová oblasť,
hygiena - olovrant,
príprava na vyučovanie a vzdelávacia oblasť,
voľné zamestnanie.

III. Zaraďovanie detí


1. Deti sa do ŠKD zaraďujú na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom dieťaťa.
2. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku.
3. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič do žiadosti. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič vždy písomne. Deti bez písomného ospravedlnenia neuvoľňujeme ani na požiadanie cez telefón či sms správy. Rodič je povinný svojim podpisom dať písomný súhlas v prehlásení, že nesie zodpovednosť za svoje dieťa, ktoré odchádza samo, či ho vyberá mladší súrodenec mladší ako 18.rokov. Toto potvrdenie sa prikladá do osobného spisu dieťaťa.

IV. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD


1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 10,- € mesačne na jedno dieťa, tento príspevok určuje VZN MsÚ v Michalovciach.
2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
3. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky príspevku.
4. Poplatok za pobyt dieťaťa musí byť zaplatený do 5..dňa v mesiaci. Rodič je povinný platiť príspevok načas.
5. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po 15. dni v mesiaci na túto skutočnosť písomne upozornený.

Mesto Michalovce vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 177 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školských kluboch detí. V súlade s ods.7 §114 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v školských kluboch detí uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce je mesačný príspevok jednotný vo všetkých právnych subjektoch určený nasledovne: 10 €

Príspevok sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Účinnosť tohto VZN nadobúda dňom 1.9.2015

V. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí


1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
2. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúca učiteľka.
3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.
4. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia , alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet detí.
5. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené.
6. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie -bundy, kabáty, prezuvky, topánky) označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.

V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami VP. Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania VP v ŠKD môže byť dieťa z ŠKD vylúčené.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk