O predsudkoch - Mária PAPÁČOVÁ

Ľahšie je rozbiť atóm ako predsudky

Deviataci dostali na hodine slovenčiny úlohu napísať úvahu na jeden z aforizmov, ktorý čítali na literatúre. Vybrali si aj aforizmus „Ľahšie je rozbiť atóm ako predsudky.“ O obsahu aforizmu sme diskutovali a dospeli k záveru, že sa dá aplikovať aj na novinku, ktorá sa objavila na našej škole, a to nové písmo Comenia Script.

Problém písania novým písmom rozvíril hladinu nielen u pedagógov, ale aj u rodičov. Začali sa ozývať hlasy proti písaniu týmto písmom napriek tomu, že absolútna väčšina netušila, o aký typ písma ide, aké sú jeho klady a nedostatky, aké sú podmienky, odbornosť učiteľov, materiálne zabezpečenie a pod. Bola to „novota“, ktorá sa dotkla stereotypov existujúcich a fungujúcich dlhé roky. Prečo to teda meniť?

Odpoveďou môže byť niekoľko argumentov, s ktorými sa stretávame nielen v školstve, ale aj v praktickom živote. Kto videl poznámkový zošit napríklad žiaka (najmä chlapca) ôsmaka, deviataka, je mu jasné, že krásne a úhľadné písmo, ktorým písal na 1. stupni je nečitateľné nielen pre učiteľa, ale aj pre samotného žiaka. A preto tento žiak pomaly prechádza na písmo, ktoré sa podobá na tlačené, lebo mu zaručí čitateľnosť ( musí sa predsa z poznámok aj učiť).

Ďalším dôvodom je skutočnosť, že mnoho ľudí odchádza za prácou a štúdiom do zahraničia a tam sa s podobou nášho písaného písma nemôžu uplatniť, pretože sa nepoužíva. Príkladom je prípad žiakov, ktorí chodili do školy v Anglicku, Španielsku a po príchode do našej školy mali problém prečítať text na tabuli. Takýto typ písma nepoznali.

V neposlednom rade je to fakt, že mnohí ľudia v dospelosti už píšu paličkovým písmom alebo píšu na počítači a klasické písané písmo nepoužívajú.

Deti – prváci – prichádzajú do školy a neovládajú žiadne písmo. Prečo ich teda nenaučiť písať písmom, ktoré je jednoduchšie, voľnejšie, aby im tak zostalo viac času na čítanie, kreslenie, hranie a pod.?

Keď sme to so žiakmi takto „rozpitvali“, napadlo nám, prečo sa dospelí bránia novým veciam? Je to pre nich pohodlnejšie alebo to vyplýva z predsudkov, ktoré si so sebou nesú a nemienia ich meniť ?

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk